Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 80996
Aktualności dla osób bezrobotnych 11698
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 11457
Przyznanie statusu bezrobotnego 10657
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8309
Utrata statusu bezrobotnego 9625
Utrata statusu poszukującego pracy 7736
Rejestracja bezrobotnych 23283
Rejestracja przez Internet 15987
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9830
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 21302
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 11732
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 8652
Rejestracja poszukujących pracy 10296
Rejestracja przez Internet 9789
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 7832
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8198
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 7658
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 10943
Prawa bezrobotnych 9547
Prawa poszukujących pracy 8712
Obowiązki bezrobotnych 10301
Obowiązki poszukujących pracy 8348
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16063
Pośrednictwo pracy krajowe 8606
Giełda pracy 10860
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 56210
Pośrednicy realizujący usługę 8074
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 9328
Poradnictwo zawodowe 10758
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 18441
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 8741
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 8021
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10143
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 13947
Szkolenia grupowe 10093
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 11487
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 15658
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9377
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 7745
Plan szkoleń 10138
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 10576
Egzaminy/ licencje 8231
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 16873
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 5229
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9697
Staże 34929
Prace interwencyjne 9165
Roboty publiczne 8055
Prace społecznie użyteczne 13342
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 8208
Usługa tłumaczenia języka migowego 7184
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20558
Wysokość świadczeń pieniężnych 43351
Zasiłek dla bezrobotnych 14118
Ubezpieczenie zdrowotne 8187
Dodatek aktywizacyjny 11029
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 19702
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 9376
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 12916
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 15353
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 13325
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 10564
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 13309
Zwrot kosztów przejazdu 10872
Zwrot kosztów zakwaterowania 7667
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 9489
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 9071
Pożyczka szkoleniowa 12597
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 7130
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 13078
Inne finansowe formy wsparcia 8588
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 9332
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 7180
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 7339
Agencje zatrudnienia 9710
Inne informacje 9330
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11581
Dokumenty do pobrania 39025
Zasięg terytorialny 9031
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 38164
Zgłoszenie oferty pracy 23390
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 10204
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 8515
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 8310
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8874
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 7872
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7549
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16605
Pośrednictwo pracy krajowe 10619
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 7458
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8038
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 13316
Staże 22334
Pliki do pobrania dla pracodawcy 8060
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 10631
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14017
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 10056
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 9635
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 16794
Prace interwencyjne 10848
Roboty publiczne 9492
Prace społecznie użyteczne 14363
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7559
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7281
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 8675
Zwolnienia grupowe 10376
Zwolnienia Monitorowane 10013
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 7755
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 8264
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 8472
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 11786
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 19911
Dokumenty do pobrania 44804
Zatrudnianie cudzoziemców 16028
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 22535
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 13979
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 6618
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 5670
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 9044
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 2452
Kontakt do urzędu pracy 106739
Telefony Urzędu Pracy 12999
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 20997
O urzędzie 17387
Struktura organizacyjna Urzędu 13358
Zakres kompetencji 10641
Godziny urzędowania 34968
Ochrona danych osobowych 7264
Sprawozdania finansowe 2958
Sprawozdanie za rok 2019 3115
Sprawozdanie za rok 2020 1983
Sprawozdanie za rok 2021 767
Przyjmowanie i załatawianie spraw 4837
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10557
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 7730
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 7627
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 6083
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 5377
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 5024
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 17281
Programy 11336
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 6310
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 6702
Projekty EFS 11774
Realizowane 9719
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 44
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI) 73
Zrealizowane 6633
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2052
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 2155
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 2281
RPO WD 8609
PO WER 12648
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 5279
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 5403
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 6128
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 6267
Projekt "Tylko dla aktywnych" 9934
Analizy i statystyki 12911
Statystyka za rok 2021 2282
Statystyka za rok 2020 2124
Statystyka za rok 2019 4011
Statystyka za rok 2018 5419
Statystyka archiwum 9420
Statystyka za rok 2017 5173
Statystyka za rok 2016 5441
Statystyka za rok 2015 6405
Statystyka za rok 2014 7368
Statystyka za rok 2013 8287
Statystyka za rok 2012 8018
Informacja sygnalna 2021 2102
Informacja sygnalna 2020 2156
Informacja sygnalna 2019 2044
Informacja sygnalna 2018 5450
Informacja sygnalna archiwum 9564
2017 5006
2016 5833
2015 6846
2014 7630
2013 7912
2012 8638
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 14182
Publikacje Urzędu Pracy 9490
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 2015
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 2134
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2008
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 2159
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 2021
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 2032
Przydatne linki 10313
Linki dla osób niepelnosprawnych 8822
Linki do szkół i uczelni 8710
Wnioski elektroniczne do PUP 12665
Ankieta oceniająca pracę urzędu 9783
Praca w urzędzie 13543
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 607
Informacja o przedłużeniu naboru - nabór zakończony 459
Konkurs na stanowisko: pośrednik pracy/doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 616
Konkurs na stanowisko: od Referenta do Specjalisty ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 608
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 729
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 708
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 1217
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1936
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy /Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy /Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1845
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy / Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 2134
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 3248
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony 3438