Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 77083
Aktualności dla osób bezrobotnych 10149
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9462
Przyznanie statusu bezrobotnego 8138
Przyznanie statusu poszukującego pracy 7182
Utrata statusu bezrobotnego 7193
Utrata statusu poszukującego pracy 6493
Rejestracja bezrobotnych 21028
Rejestracja przez Internet 14021
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8590
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 18961
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 10465
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 7533
Rejestracja poszukujących pracy 9138
Rejestracja przez Internet 8526
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6753
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 7002
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 6571
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9862
Prawa bezrobotnych 8380
Prawa poszukujących pracy 7610
Obowiązki bezrobotnych 8295
Obowiązki poszukujących pracy 7171
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14689
Pośrednictwo pracy krajowe 6837
Giełda pracy 8563
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 46960
Pośrednicy realizujący usługę 6607
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 8165
Poradnictwo zawodowe 9334
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 15959
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 7517
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 6878
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8929
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 12392
Szkolenia grupowe 8899
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 9784
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 11802
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7518
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 6597
Plan szkoleń 8915
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 9030
Egzaminy/ licencje 7128
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 15418
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 4055
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8584
Staże 31902
Prace interwencyjne 7912
Roboty publiczne 6855
Prace społecznie użyteczne 11682
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 7013
Usługa tłumaczenia języka migowego 6109
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19356
Wysokość świadczeń pieniężnych 41668
Zasiłek dla bezrobotnych 12816
Ubezpieczenie zdrowotne 6960
Dodatek aktywizacyjny 9916
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18251
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 8201
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 11080
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 13519
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 11576
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 9240
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 11431
Zwrot kosztów przejazdu 9457
Zwrot kosztów zakwaterowania 6636
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 8417
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7730
Pożyczka szkoleniowa 10998
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 6074
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 11245
Inne finansowe formy wsparcia 7470
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 8284
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 5952
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6302
Agencje zatrudnienia 8463
Inne informacje 8246
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10562
Dokumenty do pobrania 36934
Zasięg terytorialny 7801
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 36589
Zgłoszenie oferty pracy 20093
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 8723
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 7228
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 7193
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7527
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 6720
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6486
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15125
Pośrednictwo pracy krajowe 9088
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 6386
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6926
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11894
Staże 19389
Pliki do pobrania dla pracodawcy 6891
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 8942
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12383
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 8403
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 8224
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 14988
Prace interwencyjne 9248
Roboty publiczne 7485
Prace społecznie użyteczne 11598
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6456
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 6201
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 7571
Zwolnienia grupowe 9150
Zwolnienia Monitorowane 8638
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 6591
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7091
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6660
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 10176
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 17937
Dokumenty do pobrania 42893
Zatrudnianie cudzoziemców 14381
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 18703
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 11785
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 4761
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 4034
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 7627
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 1198
Kontakt do urzędu pracy 101043
Telefony Urzędu Pracy 10110
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 18524
O urzędzie 15970
Struktura organizacyjna Urzędu 11922
Zakres kompetencji 9251
Godziny urzędowania 32645
Ochrona danych osobowych 5814
Sprawozdania finansowe 1721
Sprawozdanie za rok 2019 1810
Sprawozdanie za rok 2020 694
Przyjmowanie i załatawianie spraw 4093
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9111
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 6370
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 5844
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 4786
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 4136
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 3749
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 15421
Programy 9785
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 4982
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 5507
Projekty EFS 10447
Realizowane 8305
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 798
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 811
Zrealizowane 5438
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 911
RPO WD 6789
PO WER 10803
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 3983
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 4250
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 4764
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 5081
Projekt "Tylko dla aktywnych" 8568
Analizy i statystyki 11618
Statystyka za rok 2021 1064
Statystyka za rok 2020 890
Statystyka za rok 2019 2756
Statystyka za rok 2018 4183
Statystyka archiwum 8001
Statystyka za rok 2017 3925
Statystyka za rok 2016 4205
Statystyka za rok 2015 5149
Statystyka za rok 2014 6169
Statystyka za rok 2013 7037
Statystyka za rok 2012 6770
Informacja sygnalna 2021 906
Informacja sygnalna 2020 949
Informacja sygnalna 2019 847
Informacja sygnalna 2018 3789
Informacja sygnalna archiwum 8286
2017 3697
2016 4538
2015 5549
2014 6302
2013 6625
2012 7339
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 12379
Publikacje Urzędu Pracy 8242
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 837
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 910
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 829
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 934
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 778
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 829
Przydatne linki 8932
Linki dla osób niepelnosprawnych 7571
Linki do szkół i uczelni 7502
Wnioski elektroniczne do PUP 10585
Ankieta oceniająca pracę urzędu 8579
Praca w urzędzie 11738
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta 55
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy /Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy /Doradca zawodowy – stażysta 44
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy / Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 431
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 955
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony 1660
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 2272
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1750
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1986
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 4365
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 3910
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 5825
Galerie 8669
III Targi Pracy 9610
IV Targi Pracy 5837
Biuletyn Informacji Publicznej 3783
Wydarzenia PUP 5561
Targi Pracy 5886
IV Targi Pracy (10.04.2015) 6236
III Targi Pracy (28.03.2014) 5428
Zapytania ofertowe 5894