Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 82727
Aktualności dla osób bezrobotnych 12772
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 12271
Przyznanie statusu bezrobotnego 11438
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9055
Utrata statusu bezrobotnego 10374
Utrata statusu poszukującego pracy 8468
Rejestracja bezrobotnych 24951
Rejestracja przez Internet 17272
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10640
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 23438
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 12696
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 9422
Rejestracja poszukujących pracy 11060
Rejestracja przez Internet 10546
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8536
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8916
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 8383
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 11688
Prawa bezrobotnych 10284
Prawa poszukujących pracy 9422
Obowiązki bezrobotnych 11082
Obowiązki poszukujących pracy 9080
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16872
Pośrednictwo pracy krajowe 9353
Giełda pracy 11643
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 65462
Pośrednicy realizujący usługę 8834
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 10142
Poradnictwo zawodowe 11983
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 20875
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 9566
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 8872
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11045
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 15032
Szkolenia grupowe 10851
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 12693
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 18750
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10690
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 8555
Plan szkoleń 10971
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 11561
Egzaminy/ licencje 8992
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 18156
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 7179
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10421
Staże 36673
Prace interwencyjne 9997
Roboty publiczne 8822
Prace społecznie użyteczne 14408
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 8930
Usługa tłumaczenia języka migowego 7937
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21394
Wysokość świadczeń pieniężnych 44541
Zasiłek dla bezrobotnych 15041
Ubezpieczenie zdrowotne 8903
Dodatek aktywizacyjny 11898
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20584
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 10066
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 14234
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 16575
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 14599
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 11468
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 14595
Zwrot kosztów przejazdu 11872
Zwrot kosztów zakwaterowania 8446
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 10239
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 10063
Pożyczka szkoleniowa 13662
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 7826
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 15943
Inne finansowe formy wsparcia 9301
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 10038
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 7960
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 8061
Agencje zatrudnienia 10503
Inne informacje 10046
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12339
Dokumenty do pobrania 40610
Zasięg terytorialny 9878
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 39529
Zgłoszenie oferty pracy 25127
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 11447
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 9388
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 9235
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9711
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 8695
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8308
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 17723
Pośrednictwo pracy krajowe 11631
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 8230
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8838
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14809
Staże 24399
Pliki do pobrania dla pracodawcy 8946
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 11790
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15212
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 11338
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 10532
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 18079
Prace interwencyjne 11905
Roboty publiczne 10919
Prace społecznie użyteczne 15885
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 8363
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 8073
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9494
Zwolnienia grupowe 11451
Zwolnienia Monitorowane 10957
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 8591
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 9135
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 9254
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 13254
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 21193
Dokumenty do pobrania 46311
Zatrudnianie cudzoziemców 17199
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 25437
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 15822
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 7965
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 6901
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 9894
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 3206
Kontakt do urzędu pracy 109504
Telefony Urzędu Pracy 14531
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 23255
O urzędzie 18236
Struktura organizacyjna Urzędu 14283
Zakres kompetencji 11498
Godziny urzędowania 36932
Ochrona danych osobowych 8080
Sprawozdania finansowe 3751
Sprawozdanie za rok 2019 3944
Sprawozdanie za rok 2020 2754
Sprawozdanie za rok 2021 1551
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok 546
Przyjmowanie i załatawianie spraw 5429
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11412
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 8578
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 8409
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 6857
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 6142
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 5818
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 18553
Programy 12172
Projekty EFS 12637
Realizowane 10545
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 743
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI) 760
Projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie jaworskim" 325
Zrealizowane 7384
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2814
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 3034
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 3156
RPO WD 9407
PO WER 13833
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 6123
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 6133
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 6996
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 7022
Projekt "Tylko dla aktywnych" 10750
Analizy i statystyki 13788
Statystyka za rok 2023 569
Statystyka za rok 2022 576
Statystyka za rok 2021 3085
Statystyka za rok 2020 3078
Statystyka za rok 2019 4764
Statystyka za rok 2018 6177
Statystyka archiwum 10229
Statystyka za rok 2017 5941
Statystyka za rok 2016 6212
Statystyka za rok 2015 7285
Statystyka za rok 2014 8093
Statystyka za rok 2013 9064
Statystyka za rok 2012 8832
Informacja sygnalna 2023 517
Informacja sygnalna 2022 565
Informacja sygnalna 2021 2889
Informacja sygnalna 2020 2955
Informacja sygnalna 2019 3268
Informacja sygnalna 2018 6250
Informacja sygnalna archiwum 10378
2017 5868
2016 6581
2015 7643
2014 8511
2013 8667
2012 10472
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 15438
Publikacje Urzędu Pracy 10426
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 2824
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 2959
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2750
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 2930
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 2796
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 2788
Przydatne linki 11204
Linki dla osób niepelnosprawnych 9637
Linki do szkół i uczelni 9522
Wnioski elektroniczne do PUP 13557
Ankieta oceniająca pracę urzędu 10585
Praca w urzędzie 14772
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. ewidencji i świadczeń 51
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1515
Informacja o przedłużeniu naboru - nabór zakończony 1333
Konkurs na stanowisko: pośrednik pracy/doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1495
Konkurs na stanowisko: od Referenta do Specjalisty ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1461
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1709