Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 64573
Aktualności dla osób bezrobotnych 6506
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6670
Przyznanie statusu bezrobotnego 5569
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4726
Utrata statusu bezrobotnego 4738
Utrata statusu poszukującego pracy 4194
Rejestracja bezrobotnych 13135
Rejestracja przez Internet 8204
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5511
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12474
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6956
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4888
Rejestracja poszukujących pracy 6471
Rejestracja przez Internet 5721
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4363
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4643
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4179
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7363
Prawa bezrobotnych 5625
Prawa poszukujących pracy 5038
Obowiązki bezrobotnych 5621
Obowiązki poszukujących pracy 4808
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11655
Pośrednictwo pracy krajowe 4510
Giełda pracy 6002
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 29447
Pośrednicy realizujący usługę 4246
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5473
Poradnictwo zawodowe 5968
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 10984
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 5111
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 4358
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5938
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 8555
Szkolenia grupowe 6443
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 6191
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 6053
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4566
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 4270
Plan szkoleń 6214
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 5281
Egzaminy/ licencje 4815
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 11535
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 1588
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6158
Staże 20203
Prace interwencyjne 5207
Roboty publiczne 4335
Prace społecznie użyteczne 8184
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4555
Usługa tłumaczenia języka migowego 3884
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16205
Wysokość świadczeń pieniężnych 36786
Zasiłek dla bezrobotnych 9200
Ubezpieczenie zdrowotne 4582
Dodatek aktywizacyjny 6839
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13742
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 5807
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 7217
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 8665
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 7600
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 6154
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7931
Zwrot kosztów przejazdu 6572
Zwrot kosztów zakwaterowania 4416
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 5926
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5203
Pożyczka szkoleniowa 7912
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3864
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7150
Inne finansowe formy wsparcia 5103
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 6031
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 3174
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3992
Agencje zatrudnienia 5805
Inne informacje 5819
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8186
Dokumenty do pobrania 28539
Zasięg terytorialny 5029
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 30321
Zgłoszenie oferty pracy 10948
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5807
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4690
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4588
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4979
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4110
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4230
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11302
Pośrednictwo pracy krajowe 5590
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3893
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4357
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8417
Staże 12503
Pliki do pobrania dla pracodawcy 4358
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 5473
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8655
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4729
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 5602
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 10464
Prace interwencyjne 5210
Roboty publiczne 4137
Prace społecznie użyteczne 7609
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3975
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3792
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4924
Zwolnienia grupowe 6214
Zwolnienia Monitorowane 5738
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4158
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4438
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4331
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6963
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 12181
Dokumenty do pobrania 35579
Zatrudnianie cudzoziemców 9726
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 8081
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 6704
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 884
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 715
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 5079
Kontakt do urzędu pracy 80854
Telefony Urzędu Pracy 1897
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 13277
O urzędzie 12592
Struktura organizacyjna Urzędu 8732
Zakres kompetencji 6318
Godziny urzędowania 26264
Ochrona danych osobowych 2792
Przyjmowanie i załatawianie spraw 2422
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5997
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 3534
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 3230
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 2165
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 1420
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 816
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11290
Programy 6697
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 2258
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 2716
Projekty EFS 7471
Realizowane 5305
PO WER 6626
RPO WD 3709
Zrealizowane 2780
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 1369
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 1390
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 2167
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 2270
Projekt "Tylko dla aktywnych" 5612
Analizy i statystyki 8645
Statystyka za rok 2018 1331
Statystyka archiwum 5028
Statystyka za rok 2017 1192
Statystyka za rok 2016 1551
Statystyka za rok 2015 2488
Statystyka za rok 2014 3565
Statystyka za rok 2013 4247
Statystyka za rok 2012 4099
Informacja sygnalna 2018 910
Informacja sygnalna archiwum 5595
2017 804
2016 1593
2015 2527
2014 3265
2013 3840
2012 4547
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 8672
Publikacje Urzędu Pracy 5333
Przydatne linki 6044
Linki dla osób niepelnosprawnych 4793
Linki do szkół i uczelni 4874
Wnioski elektroniczne do PUP 7184
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5899
Galerie 5959
III Targi Pracy 6551
IV Targi Pracy 3006
Biuletyn Informacji Publicznej 2262
Instrukcja korzystania z BIP 2287
Praca w urzędzie 8253
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 3217
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 2116
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 10309
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1700
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony 1511
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 1531
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1363
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 849
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta 28
Wydarzenia PUP 2993
Targi Pracy 2845
IV Targi Pracy (10.04.2015) 3416
III Targi Pracy (28.03.2014) 2717
Zapytania ofertowe 3294