Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 62456
Aktualności dla osób bezrobotnych 5920
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6188
Przyznanie statusu bezrobotnego 5120
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4276
Utrata statusu bezrobotnego 4257
Utrata statusu poszukującego pracy 3735
Rejestracja bezrobotnych 12430
Rejestracja przez Internet 7677
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5061
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11773
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6450
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4456
Rejestracja poszukujących pracy 6010
Rejestracja przez Internet 5284
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3937
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4199
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3758
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6873
Prawa bezrobotnych 5172
Prawa poszukujących pracy 4600
Obowiązki bezrobotnych 5187
Obowiązki poszukujących pracy 4368
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11045
Pośrednictwo pracy krajowe 4161
Giełda pracy 5567
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 27848
Pośrednicy realizujący usługę 3820
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5047
Poradnictwo zawodowe 5403
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 10309
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 4671
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3915
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5420
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 7953
Szkolenia grupowe 5997
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 5694
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 5559
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4119
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 3827
Plan szkoleń 5738
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 4701
Egzaminy/ licencje 4378
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 10979
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 1159
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5718
Staże 18873
Prace interwencyjne 4732
Roboty publiczne 3863
Prace społecznie użyteczne 7658
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4134
Usługa tłumaczenia języka migowego 3451
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15480
Wysokość świadczeń pieniężnych 35912
Zasiłek dla bezrobotnych 8634
Ubezpieczenie zdrowotne 4152
Dodatek aktywizacyjny 6322
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12925
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 5329
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 6394
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 8121
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 6788
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 5675
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7466
Zwrot kosztów przejazdu 6076
Zwrot kosztów zakwaterowania 4002
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 5477
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4738
Pożyczka szkoleniowa 7529
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3443
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6650
Inne finansowe formy wsparcia 4654
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 5616
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 2706
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3574
Agencje zatrudnienia 5356
Inne informacje 5361
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7762
Dokumenty do pobrania 26435
Zasięg terytorialny 4557
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 28391
Zgłoszenie oferty pracy 10435
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5329
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4215
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4101
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4498
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3678
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3775
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10510
Pośrednictwo pracy krajowe 5148
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3471
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3838
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7740
Staże 11725
Pliki do pobrania dla pracodawcy 3905
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 4972
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8097
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4214
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 5111
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 9774
Prace interwencyjne 4593
Roboty publiczne 3695
Prace społecznie użyteczne 7122
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3546
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3327
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4449
Zwolnienia grupowe 5766
Zwolnienia Monitorowane 5308
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3716
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3993
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3880
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6496
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 11410
Dokumenty do pobrania 33803
Zatrudnianie cudzoziemców 8873
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 5873
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 6064
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 339
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 258
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 4627
Kontakt do urzędu pracy 78632
Telefony Urzędu Pracy 1116
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 12703
O urzędzie 11961
Struktura organizacyjna Urzędu 8163
Zakres kompetencji 5838
Godziny urzędowania 25327
Ochrona danych osobowych 2255
Przyjmowanie i załatawianie spraw 2006
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5471
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 3056
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 2758
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 1682
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 931
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 322
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10794
Programy 6184
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 1775
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 2250
Projekty EFS 6907
Realizowane 4829
PO WER 5728
RPO WD 2948
Zrealizowane 2320
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 890
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 936
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 1700
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 1791
Projekt "Tylko dla aktywnych" 5141
Analizy i statystyki 8123
Statystyka za rok 2018 843
Statystyka archiwum 4580
Statystyka za rok 2017 736
Statystyka za rok 2016 1069
Statystyka za rok 2015 2007
Statystyka za rok 2014 3083
Statystyka za rok 2013 3806
Statystyka za rok 2012 3642
Informacja sygnalna 2018 421
Informacja sygnalna archiwum 5153
2017 323
2016 1117
2015 2012
2014 2760
2013 3350
2012 4080
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 8155
Publikacje Urzędu Pracy 4843
Przydatne linki 5582
Linki dla osób niepelnosprawnych 4337
Linki do szkół i uczelni 4437
Wnioski elektroniczne do PUP 6666
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5417
Galerie 5463
III Targi Pracy 6067
IV Targi Pracy 2542
Biuletyn Informacji Publicznej 1857
Instrukcja korzystania z BIP 1878
Praca w urzędzie 7598
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 2435
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1589
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 9525
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 943
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony 862
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 865
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 775
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 240
Wydarzenia PUP 2533
Targi Pracy 2375
IV Targi Pracy (10.04.2015) 2950
III Targi Pracy (28.03.2014) 2259
Zapytania ofertowe 2802