Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji » FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Statystyki graficzne

FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wysokość dofinansowania

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby uprawnione

Osoby uprawnione do skorzystania z tej formy wsparcia, to:

 1. bezrobotni z ustalonym II profilem pomocy,
 2. poszukujący pracy, którzy
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnieni  u  pracodawcy,  wobec  którego  ogłoszono  upadłość  lub  który  jest  w  stanie  likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące  na  urlopie górniczym  lub górniczy zasiłek socjalny,  określony  w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,  
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,   
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, przyznane przez pracodawcę, o którym mowa w art.70 ust.6 ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • podlegają  ubezpieczeniu  społecznemu  rolników  w  pełnym  zakresie  na   podstawie  przepisów  o   ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika  i  zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • są pracownikami / osobami  wykonującymi  inną  pracę  zarobkową  lub  działalność gospodarczą  w wieku 45 lat lub powyżej, zainteresowanymi pomocą w rozwoju zawodowym.

Świadczenia przysługujące w trakcie realizacji studiów

 1. Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.
 2. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkowa lub działalność gospodarcza, nie zawiesza się wypłaty stypendium.
 3. Uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
 4. Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych, od następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.

Informacje dodatkowe

Osoby uprawnione, zainteresowane otrzymaniem dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,  powinny złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze wraz z wymaganymi dokumentami:

 • zaświadczeniem z uczelni, zawierającym m.in. informacje o nazwie, terminie realizacji, miejscu organizacji oraz koszcie studiów podyplomowych,
 • planem zajęć przewidzianych programem studiów lub harmonogramem zjazdów,
 • kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie podpisana umowa między Starostą a Wnioskodawcą, dotycząca dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych odbywa się w oparciu o „Zasady finansowania z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych”.

Aktualne formularze wniosków dostępne są poniżej, na stronie internetowej urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu, w pok. 1.

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać:

 • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, pok. 1,
 • pod numerem telefonu 076-729-11-01
Strona dodana przez: adm (2014-01-22 10:17:15)
Zredagowana przez: Łukasz Jedynak (2017-01-19 12:11:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/finansowanie-dofinansowanie-kosztow-studiow-podyplomowych/221